Skorzystaj z 5% rabatu!

Zarezerwuj wypoczynek nad morzem na naszej stronie.

Regulamin hotelowy

Prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu hotelowego. Dokument określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki
 1. Regulamin dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju hotelowym oraz w recepcji Hotelu.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu jak i prośby o wczesne zameldowania w miarę posiadanych możliwości.
 7. Opóźnione wymeldowanie bez wcześniejszego zgłoszenia będzie wiązać się z opłatą 50 zł/h.
 8. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego, nieskrępowanego i spokojnego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsłuę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  • sprzątanie dzienne odbywa się w godzinach 8:30 – 11:30
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
 9. Zgodnie ze standardem 4 * Hotel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników raz dziennie lub na życzenie gościa.
 10. Ręczniki hotelowe nie służą do czyszczenia obuwia, kółek od wózka etc. Zabrudzenia ręczników przez niestandardowe ich użycie będzie wiązało się z opłatą
  50,00 zł/ręcznik mały, 100 zł/ręcznik duży.
 11. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • zamawianie taksówki,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie bagażu, pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu.
 12. Dla dzieci do lat 5 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami (przy pierwszym dziecku). Za drugie i kolejne dziecko w wieku od 0 do 5 lat występuje opłata jak za dostawkę dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat. Jest możliwość dostawienia łóżeczek niemowlęcych (za dodatkową opłatą) w pokoju (po wcześniejszym uzgodnieniu tego podczas składania rezerwacji).
 13. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu. Przy meldowaniu w Hotelu Gość jest zobowiązany okazać aktualną kartę szczepień zwierzęcia.
 14. W Hotelu panuje zakaz wprowadzania zwierząt do Restauracji i SPA oraz Sali konferencyjnej (nie dotyczy psów przewodników).
 15. W przypadku rezygnacji lub skrócenia pobytu przez Gościa już zameldowanego – Hotel zatrzymuje 100% opłaty za zarezerwowany pobyt.
 16. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. Hotel ponosi odpowiedzialność za uratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 18. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 19. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 20. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do 22.00.
 21. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 następnego dnia.
 22. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi
 23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 24. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 25. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub możliwość pobrania opłaty podczas wymeldowania. Cena jest ustalana indywidualnie.
 26. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania od Gościa numeru karty kredytowej z terminem ważności, w celu jej obciążenia na wypadek nie dojazdu lub braku zapłaty za zrealizowane usługi hotelowe.
 27. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać wezwany do opuszczenia hotelu, a nawet z niego wyprowadzony.
 28. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu
 29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez
  3 miesiące.
 30. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 31. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia świadczonych usług.
 32. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 33. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień świadczonych usług.
 34. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Osoby łamiące niniejszy zakaz zostaną obciążone karą pieniężną w wysokości 300zł.
 35. Pamiętaj Gościu – wychodząc z pokoju zamknij drzwi balkonowe. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za kradzież bądź szkody powstałe z tytułu pozostawionych otwartych drzwi balkonowych.
 36. Hotel nie wyraża zgody na wynoszenie mebli pokojowych na tarasy i balkony.
 37. Hotel nie wyraża zgody na wynoszenie leżaków poza teren obiektu.
 38. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez HOTELE POLSKIE Sp.z.o.o , UL.PIWNA 36/39, 80-831 GDAŃSK, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000331978, NIP 6711777648 REGON: 320681848 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zakazuje się prowadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej , jak również działalności hazardowej.